Rreth Projektit

Projekti “Duke synuar kushte të drejta pune: Shqyrtimi i të ardhmes së gazetarëve të rinj
dhe atyre të ardhshëm (Reaching for fair labour conditions: Gazing at the future of Young
and Prospective Journalists)” është një iniciativë e implementuar nga Qendra Shqiptare për
Gazetari Cilësore dhe Citizens Channel, e cila synon rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe
garantimin e të drejtave të profesionistëve të rinj të medias dhe studentëve të gazetarisë
dhe komunikimit, në fushën e marëdhënieve të punës dhe internship-it.
Ky projekt zhvillohet në kuadër të projektit “Drejt Përmirësimit të Marrëdhënieve të Punës
dhe Profesionalizmit në Median Shqiptare” mbështetur nga Bashkimi Evropian, zbatuar nga
Instituti Shqiptar i Medias dhe Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve (IJF).

Objektivat e projektit

Qëllimi kryesor i projektit është rritja e ndërgjegjësimit në lidhje me marrëdhëniet e punës
të profesionistëve të rinj në media dhe gazetarëve të ardhshëm, dhe prezantimin e mjeteve
të përshtatshme ligjore dhe administrative për mbrojtjen e të drejtave të tyre në këtë fushë.

Ky qëllim do të arrihet përmes implementimit të objektivave të mëposhtme:

 • I. Krijimi i një panorame të situatës së marëdhënieve të punës të profesionistëve të rinj
  në media dhe gazetarëve të ardhshëm në Republikën e Shqipërisë, përmes krijimit të
  një raporti gjithpërfshirës bazuar në një studim kombëtar me profesionistëve të rinj
  në media, studentët e gazetarisë dhe të komunikimit;
 • II. Krijimi i një panorame gjithëpërfshirëse të kuadrit ligjor mbi të drejta dhe përfitimet
  e gazetarëve në Republikën e Shqipërisë, dhe praktikat më të mira të zbatuara në
  Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian mbi çështjen e praktikës së punës (internship)
  gjatë periudhës së studimeve akademike, duke u përqendruar në grupin e
  përfituesve të lartpërmendur;
 • III. Realizimi i një fushate ndërgjegjësimi mbi çështjet që ndikojnë target-grupin e
  synuar dhe qasjen pozitive të aktorëve të ndryshëm në fushën e medias, mbi
  prezantimin e një iniciative të re ligjore dhe/ose administrative, për mbrojtjen e
  këtyre të drejtave.

 

Plani i Aktiviteteve

Në kuadër të këtij projekti janë parashikuar implementimi i një numri aktivitetesh, mes të
cilave kryesore:

 • I. Zhvillimi i një studimi mbi gjendjen e të drejtave në marëdhëniet e punës të
  profesionistëve të rinj në media dhe gazetarëve të ardhshëm në Republikën e
  Shqipërisë;
 • II. Zhvillimi i një studimi dhe raportimi mbi kuadrin ligjor për të drejta dhe përfitimet e
  gazetarëve në Republikën e Shqipërisë, dhe praktikat më të mira të zbatuara në
  Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian mbi çështjen e praktikës së punës (internship)
  gjatë periudhës së studimeve akademike;
 • III. Anketim i studentëve të gazetarisë në Universitetet e Tiranës, Elbasanit, Durrësit dhe
  Shkodrës; i profesionistëve të rinj në media; drejtuesve të medias dhe oranizatave të
  shoqërisë civile me në fokus median, mbi të drejtat e target-grupit në fushën e
  marëdhënieve të punës;
 • IV. Krijimi i një raporti gjithpërfshirës mbi situatën aktuale në fushën e marëdhënieve të
  punës, duke u bazuar në gjetjet e hulumtimeve të mëparshme dhe anketimit të
  zhvilluar gjatë implementimit të projektit;
 • V. Zhvillimi i takimeve me studentët e gazetarisë dhe komunikimit në Universitetet e
  Tiranës, Elbasanit, Durrësit dhe Shkodrës, me qëllim paraqitjen e gjetjeve të raportit
  gjithpërfshirës, dhe mjetet e përshtatshme për mbrojtjen e të drejtave të tyre;
 • VI. Zhvillimi i një fushate informuese dhe ndërgjegjësuese mbi problematikën në fushën
  e marëdhënieve të punës së gazetarëve të rinj dhe atyre të ardhshëm; dhe
 • VII. Zhvillimi i takimeve informuese me aktorë të ndryshëm në fushën e medias, me
  qëllim rritjen e mbështetjes për prezantimin e një kuadri të ri ligjor për mbrojtjen e
  të drejtave të studentëve të gazetarisë dhe komunikimit, në fushën e praktikës së
  punës (internship) gjatë periudhës së studimeve akademike.

 

Grupet e Interesit
1. Profesionitët e rinj në media dhe studentët e gazetarisë dhe komunikimit;
2. Organizatat e shoqërisë civile, të cilat përfaqësojnë të drejtat dhe interesat e gazetarëve;
3. Drejtuesit e mediave;
4. Institucionet dhe agjencitë shtetërore në fushën e mbikqyrjes së veprimtarisë së medias.

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore
Rruga Pjetër Budi, 69

Tiranë, ALBANIA


Telefon: +355 (0) 6 8856 3686
Email: info@acqj.al

Investigative Network Albania

Teksti zyrtar është versioni në shqip i faqes së internetit. Kjo faqe përdor përkthim automatik përmes mjeteve të inteligjencës artificiale. Pavarësisht se ky përkthim është i një cilësie të lartë, rastis që të ketë dhe gabime dhe keqkuptime në kontekstin e produkteve. Duke qenë se është një teknologji e cila përmirësohet me kalimin e kohës, shpresojmë të qendroni me ne ndërkohë që perfeksionojmë këtë shërbim.

Copyright © 2024 Giljana Limani.  All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Giljana Limani.  All Rights Reserved.

Newsletter